Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Derde bijeenkomst Energiepark

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

De Leiden Noord (pub) KWIS!

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Rouwloods is een kleinschalige, informele uitvaartonderneming die w...

Rouwloods

www.leiden-noord.nl

Nieuwe website

Feestelijk nieuws! Wij zijn het, Leiden-Noord. We willen jullie lat...

Feestelijk nieuws: vanaf nu hebben wij een nieuwe website www.leiden-noord.nl

 
 
 

Voorzitters Leiden-Noord presenteren 10 puntenplan

Leiden Noord is de afgelopen jaren sterk in verandering. Veel fysieke onderdelen van het wijkontwikkelingsplan zijn in uitvoering of zijn inmiddels afgerond. Een belangrijke basis daarvoor is gelegd door de verbindingen (overkluizingen) te realiseren tussen het noordelijk en zuidelijk deel van Leiden Noord over de Willem de Zwijgerlaan heen.

In een aantal deelgebieden is er door sloop en nieuwbouw sprake van een metamorfose. Naast de sloop van zo'n 600 woningen zijn er straks zo'n 2100 nieuwbouwwoningen voor in de plaats gekomen. Dat betekent dat er veel nieuwe bewoners in Leiden-noord zijn komen wonen en dat deels mensen vanuit Leiden-noord wooncarrière hebben kunnen maken.

 

Zeer recent werd een langgekoesterde wens van het Voorzitter Overleg LN, om meer aandacht te geven aan de leefbaarheid in het zuidelijk deel van de wijk, ingelost met een uitvoeringsplan voor een grote opknapbeurt van de straten (ISV3).

 

Om in de toekomst negatieve ontwikkelingen te voorkomen is er in Leiden Noord veel geïnvesteerd in het realiseren van aantrekkelijke woonproducten en aantrekkelijke woonmilieus.

 

Buurtoverstijgend is het idee dat de Tuin van Noord het "groene hart" van de wijk is. De Tuin van Noord is nu al beter bereikbaar, waardoor het een centrale functie krijgt in de wijk.

Het park is uitgebreid, de waterkwaliteit verbeterd en er zijn inmiddels verschillende water en verblijfsfuncties toegevoegd.

 

Bij de start van het wijkontwikkelingsplan(WOP) in 1999 was de hoop en de verwachting dat het WOP in 2010 voltooid zou zijn. Mede door de financiële crises hebben projecten zoals het Kooiplein vertraging opgelopen. Naast de inspanningen op het economisch en fysiek terrein zijn er door de inzet van het Meerjaren Uitvoerings Programma (MUP) ook op het sociale terrein forse stappen vooruit gezet.

 

Ten opzichte van de jaren negentig  wordt in de komende jaren veel meer dan voorheen verwacht van bewoners dat zij hun verantwoordelijkheid nemen, niet alleen op het terrein van leefbaarheid maar met name ook op het sociale domein. Met de overheveling van delen van de AWBZ, jeugdzorg en de verantwoordelijkheid voor participatie naar de gemeente zullen burgers in toenemende mate aangesproken worden op hum eigen kracht en de buurt op de aanwezige (of te ontwikkelen) buurtkracht. Dit wordt ook wel de DOE-democratie genoemd (Min. Binnenlandse zaken):  De overheid schept voorwaarden en stimuleert initiatieven en vormt haar rol om van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, zo staat in de nota. Bewoners/ burgers zullen dus een steeds belangrijkere schakel vormen in de ontwikkelingen op wijkniveau!

 

Een goed voorbeeld in Leiden-noord waar burgers met hun eigenexpertise en talenten en mogelijkheden het heft in eigen hand nemen om op een innovatieve wijze nieuwe voorzieningen te creëren die en de leefbaarheid versterken maar ook de participatiekansen van mensen vergroot is De Uitdaging. Maar er zijn meer initiatieven in de wijk die te bestempelen zijn als burgerinitiatieven, zoals de "terrasbus", "Meet&Greet", TAMTAM enz.

Ook in de komende periode zullen bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid samen Leiden-noord sterker maken zowel op fysiek, sociaal als economisch gebied. We hebben daarbij steun nodig van de politiek. We hebben daartoe een 10 puntenplan opgesteld:

 

PARTICIPATIE

 

1. Behoud en verder effectueren van korte lijnen tussen burgers en bewonersorganisaties en gemeente, ondermeer door inzet van wijkmanagement en uitvoering van de particitpatienota .

 

2. In de nieuwe Wmo meer ruimte voor inbreng van bewoners realiseren onder andere bij de opstelling van de "sociale agenda", het nemen van buurt- en bewonersinitiatieven en opzet van informele buurtzorg.

 

3. Continuering van de huidige vorm en financiële ondersteuning van bewonersparticipatie: budget voor burgerinitiatieven en continuering van ondersteuning VOLN.

 

KWALITEIT OPBARE RUIMTE EN WONINGVOORRAAD

 

4. Handhaving van parkeerrestrictie in Leiden-Noord, in het bijzonder het zuidelijk deel van Leiden-Noord als vervolg op de proef met de Blauwe Zone (betaald parkeren of Blauwe Zone) .

 

5. Afronden van de inrichting van de Tuin van Noord en realisatie van een adoptie/ overdracht van het groen en de speel-en spelvoorzieningen aan het bewonersbedrijf "Leidse Uitdaging" (de bewoners). Dit in het kader van het realiseren van een paviljoen in het "groene hart" van de wijk om een prettig, veilig, toegankelijk  en aantrekkelijk verblijfs-, leef-  en (avontuurlijk) speelklimaat te realiseren.

 

6. Uitvoering van het beleid voor een goede verdeling sociale huur, duurdere sociale huur en koop in Leiden Noord . Daarnaast voldoet een deel van de sociale huurwoningen in Leiden-Noord niet aan de huidige kwaliteitsstandaard. Dit vraagt om het opstellen van een (vervolg) toekomstvisie  voor de complexen in de Prinsessenbuurt, de  flats aan zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan en de Hoven.

 

7.  Een onderhoud en investeringsplan voor de openbare ruimte (voor langere termijn ondermeer voor Noorderkwartier Oost en Groenoord Zuid) in Leiden Noord. Op korte termijn het vervangen van wijkcontainers door  ondergrondse vuilcontainers in Leiden Noord.

 

8. GEEN  RingWeg-Oost door(of onder) Leiden-Noord omdat dit de leefbaarheid van de wijk aantast. WEL optimaal benutten van de N445 en de N446 en een (parallel)strook op de A4 als Ringweg-oost. Dit biedt voldoende ruimte om snel van Leiden-zuid (A),  naar Leiden-noord (B) te komen.

 

VEILIGHEID

 

9. Invoering van het gebruik van flexibel inzetbare mobiel camera toezicht en het inzetten van een drank en blowverbod, onder andere rondom het kooiplein. Geregeld heeft Leiden-Noord te kampen met overlast veroorzaakt door  gebruik en/of verkoop  van  alcohol en drugs. 

 

10. Realisatie van een oversteekpunt voor de Hoven tussen de twee overkluizingen in. Uitgangspunt van de overkluizingen is geweest het vergroten van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de Tuin van Noord. Er is thans een duidelijke behoefte om op meerdere plekken de Willem de Zwijgerlaan over te steken.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer