Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Derde bijeenkomst Energiepark

GoNoord! naar buiten - Tuin van Noord

De Leiden Noord (pub) KWIS!

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Rouwloods is een kleinschalige, informele uitvaartonderneming die w...

Rouwloods

www.leiden-noord.nl

Nieuwe website

Feestelijk nieuws! Wij zijn het, Leiden-Noord. We willen jullie lat...

Feestelijk nieuws: vanaf nu hebben wij een nieuwe website www.leiden-noord.nl

 

De Kooi wijst plan tunnel (RWO) door de wijk af!

Leiden 24 mei 2012

Gisteren hebben de betrokken bewoners in de zogenaamde consultatiegroep de Kooi, mede op basis van de buurtavond van 8 mei 2012 een brief verstuurd aan het College en de Gemeenteraad. Zij schrijven:

Geacht college van B&W en geachte leden van de gemeenteraad,

 

In de week van 26 maart heeft wethouder R. Strijk u op de hoogte gesteld van het participatieplan RWO en het basisplan RWO d.d. 20 maart. Deze brief is een reactie op het participatietraject en het basisplan RWO van de consultatiegroep de Kooi naar aanleiding van twee consultatie avonden en een door ons georganiseerde druk bezochte informatieavond in de Kooi (120 bewoners van de Kooi).

Laten wij starten met benadrukken dat wij graag op een constructieve wijze een bijdrage leveren aan een financieel gezond, bereikbaar en leefbaar Leiden. Wij zijn dan ook blij dat wij op basis van de motie RV 11.0130 als adviesgerechtigde vanaf de oorsprong van de planvorming kunnen participeren in het onderzoek naar de mogelijkheid om een RWO in te passen via een tunnel onder de Sumatrastraat.

Wij vragen ons echter oprecht af hoe de gemeente het adviesrecht serieus denkt te nemen met het nu uitgezette participatietraject op basis van het genoemde basisplan. Een met de communicatiestrategie van een makelaar gepresenteerd plan, die met te mooie plaatjes en praatjes potentiële kopers wil verleiden tot aankoop. Iemand die zaken mooier voordoet dan ze zijn, die aandacht vestigt op aansprekende zaken en nadelige kanten verdoezelt. Met de, wat ons betreft zeer voorbarige, optimistische en nergens onderbouwde, conclusie dat alles haalbaar is.

Wij maken ons grote zorgen over de zorgvuldigheid en motivaties van de gemeente bij dit onderzoek. Wij maken ons grote zorgen over de wijze van communicatie en het vormgeven van het participatietraject. Wij vrezen dat er wel een participatietraject is ingezet maar dat wij niet serieus genomen worden.

Waarom is er door de onderzoeksgroep tijd en geld gestoken in het uitwerken van genoemd makelaarsdocument? Waarom is er geen serieus startdocument voor een serieus participatietraject uitgewerkt met een overzicht van mogelijke voordelen en negatieve effecten en knelpunten en een onderzoeksplan voor het kunnen oplossen van deze punten? Waar is de aandacht voor het gezamenlijk bepalen van criteria om te kunnen meten wanneer de doelstellingen behaald zijn van een verbetering van de leefbaarheid, bereikbaarheid en fietsroutes? Waar is de onderbouwing dat het kan?

Daarbij zijn wij van mening dat het onderzoeksplan en onderbouwing zich niet kan en mag beperken tot gedeeltes van het beoogde RWO tracé. Met het beperkte budget van € 160.000.000,- waarvan

€ 20.000.000,- is geoormerkt voor ondertunneling van het spoor bij de kanaalweg is een overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden over het gehele traject noodzakelijk. Noodzakelijk voor het kunnen invullen van de adviesrol door ons maar ook noodzakelijk voor de gemeente om te kunnen beoordelen of het plan om de RWO in te passen via een tunnel(bak)onder de Sumatrastraat haalbaar is. Wij hebben tot op heden nog geen serieus document onder ogen gehad!

Wat verwacht u van de bewoners van de Kooi? Meedenken over de keus tussen een wipkip of een parkeerplaats? Bij een project met maatschappelijke en financiële consequenties in deze omvang een belediging van het participatierecht en ons gezond verstand en kennis.

Hoe verwacht u ook deze gang van zaken te kunnen verantwoorden naar alle inwoners van Leiden?

Vanuit onze wens om een constructieve wijze bijdrage te leveren aan een financieel gezond, bereikbaar en leefbaar Leiden hebben wij, ondanks onze bezwaren tegen de strategie van de gemeente, samen met het onderzoeksteam RWO van de gemeente een informatieavond georganiseerd over het basisplan. Op deze avond is een reactie van de bewoners gevraagd op het plan en zijn vragen geïnventariseerd van bewoners.

Het antwoord van de Kooi is duidelijk:

De Kooi zegt NEE tegen dit plan!

Er is geen draagvlak!

De Kooi ervaart de participatie als een Farce!

Op de informatieavond bleek dat de bewoners van de Kooi unaniem van mening zijn dat deze ontwikkeling voor de wijk nutteloos is en geen enkele toegevoegde waarde oplevert. Tenzij men van mening is dat een verslechterde verkeerscirculatie in de wijk plus een enorme toename van uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof een verbetering oplevert van het woon- en leefklimaat.

Een half open bak met gedeeltelijk deksels is geen tunnel! Vanwege een tekort aan financiële middelen wordt slechts ongeveer de helft van de Sumatrastraat in het plan ondertunneld, de andere helft loopt op maaiveld. Hierbij zijn de open gaten van 30 meter over de hele breedte in het tunnelgedeelte wat ons betreft vergelijkbaar met maaiveld. De afspraak, belofte, aan de Kooi is nooit een RWO op maaiveld. Alleen al op basis van deze belofte zou dit onderzoek afgeblazen moeten worden.

Naar ons idee is elke eurocent besteed aan het onderzoeken van de mogelijkheid het tracé via de Sumatrastraat te laten lopen een onverantwoorde besteding van geld en energie. Niet alleen wordt onze woonwijk op een onverantwoorde wijze opgezadeld met enorme overlast vanwege problematiek rond bereikbaarheid van de binnenstad. Er is ook een veel goedkopere oplossing; Wat is er mis met een ringweg rond de stedelijke agglomeratie van Leiden/Leiderdorp. Deze hoeveelheid geld uitgeven aan een non-oplossing is onverantwoord en niet uit te leggen aan de inwoners van Leiden. Gezien de recente perspectiefnota en berichten over de Rijnlandroute in de
(volkskrant 15 mei jl) krant wordt het tijd dat de gemeente (doelmatige) keuzes maakt! Dat is niet het aanleggen van een non oplossing door de Kooi.

Feitelijk zouden wij kunnen volstaan met deze reactie, gezien het proces en onze wens positief mee te denken met de gemeente hebben wij de moeite genomen om een verdere inhoudelijke reactie te geven.

Wij hebben de mening van de Kooi en vragen verwerkt in een reactie voor de onderzoeksgroep in de verwachting hiermee een positieve bijdrage te leveren aan zorgvuldige onderzoek op basis waarvan zorgvuldige besluitvorming over een beslisdocument kaderbesluit plaats kan vinden.

Omdat het uitwerken van een zorgvuldig beslisdocument voor het kaderbesluit ons inziens niet mogelijk is in het gegeven tijdpad hebben wij de onderzoeksgroep voorgesteld gezamenlijk uitstel van opleverdatum te vragen bij de gemeenteraad. De onderzoeksgroep heeft aangegeven dit niet nodig te vinden, zij zijn van mening dat zij een gedegen basisdocument op kunnen leveren binnen het gegeven tijdpad.

Wij onderschrijven deze mening van het onderzoeksteam niet en wij nemen bij deze afstand van het document van de onderzoeksgroep en benadrukken dat niets in het basisplan wordt onderschreven door de bewoners van de Kooi. Wij hebben de eisen aan een beslisdocument definitiefase, de projectfase die naar wij hebben begrepen nu aan de orde is, opgezocht.

Dit ondersteunt onze mening dat wij niet serieus genomen worden en niet serieus betrokken worden bij het onderzoek door de onderzoeksgroep. Wij verwijzen u naar de bijlage voor de informatie die naar wij begrijpen essentieel is voor verantwoorde besluitvorming.

Wij hopen dat deze brief met de als bijlage meegestuurde reactie van de Kooi op het basisplan de gemeenteraad voldoende argumenten biedt om per direct verder onderzoek naar een RWO over de Sumatrastraat stop te zetten.

Mocht dit een stap te ver zijn, vertrouwen wij erop dat deze brief en de bijlage leiden tot een besluit door college en de gemeenteraad dat een serieus onderzoek naar de haalbaarheid van de optie met een tracé door de Sumatrastraat er anders uit hoort te zien dan nu het geval en voor het kaderbesluit niet haalbaar is in het gegeven tijdpad. Wij verwachten namelijk dat ook de gemeente zichzelf serieus neemt en een serieuze en gewogen afweging wil maken bij een project met maatschappelijke en financiële consequenties van deze omvang.

Wij zijn zeer bereid te participeren en blijven beschikbaar mits het een serieus en goed traject betreft.

Wij geven graag een toelichting op deze brief en de bijlagen.

Met vriendelijke groet,

 

Namens de bewoners van de Kooi,

De consultatiegroep de Kooi; met vertegenwoordigers vanuit stichting wijkvereniging de Kooi, bewonerscommissie ‘De Oude Kooi’ van de huurders van de Sleutels en de bewonerscommissie Surinamestraat, eigenaar bewoners en ondernemers.            

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer